Телефон: 0878 884 392; e-mail: [email protected]; Харесайте ни:Пн-Пт: 8.00 - 18.00 ч. | Сб-Нд: 8.00-16.00 ч.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ КОНТЕЙНЕРИ НА „ХИПО-3“ ЕООД, ЕИК 203225374

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При тези Общи условия Наемодателят предоставя за временно и възмездно ползване преместваем контейнер наричан за краткост ВЕЩТА, които характеристики са подробно описани в предмета на Договора за наем , срещу заплащане на наемна цена по реда и условията, указани в Договора за наем.

1.2. Неразделна част от договора за наем съставляват и двустранно подписаните Протоколи за предаването и приемането на Вещта, заедно с Декларация  с описание на вида на строителните отпадъци, точното място на доставка и разтоварване на поръчания преместваем контейнер. Видът на строителните отпадъци трябва да бъде съобразен с  изискванията, съобразно Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци  и за влагане на рециклирани строителни материали, заедно с характеристиките  на строителните отпадъци, посочени в Приложение № 1 към чл. 3,т. 1 и 2 от Наредбата, озаглавена КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ .

 1. ЦЕНА И СРОК НА НАЕМАНЕ:

2.1. Наемодателят предоставя на Наемателя преместваем контейнер /по DIN 30720 или  DIN 30735/ срещу заплащане на  наемна цена, определена предварително от наемодателя на база конкретно наетия контейнер.

2.2. Наемният срок започва да тече от датата на подписването на приемно- предавателен протокол между страните. Предаването на веща трябва да стане при личното присъствие на двете страни – наемодател и наемател. Ако на предаването на вещта не може да присъства лично наемателят, то това може да стане в присъствието на негов представител.   В случай, че след сключване на договора за наем, Наемателят нe предприеме действия за получаване на вещта до изтичане на 7 работни дни от сключване договора, договор за наем ще се счита прекратен по право като Наемодателят се освобождава от задължението за предаване на наетият контейнер . Срокът на договора за наем изтича на по-късната от двете дати: датата на ефективното връщане на вещта / ако наемателят прецени, че може да не използва целият наемен срок  на договора/  и изтичането на уговорения наемен срок. В този случай наемната цена не се променя и всички уговорки остават  между страните както ако е спазен целият срок на Договора за наем.

2.3. Минималният срок за наемане е /7/  календарни дни.

2.4. Наемният срок може да бъде продължен, като Наемателят следва да отправи писмено искане до Наемодателя най-малко 1 ден преди изтичане на срока на договора. Ако след изтичането на срока Наемателят продължи да използва наетата вещ, договорът се счита за  прекратен.

 1. УСЛОВИЯ, ПЛАЩАНЕ:

3.1. Дължимият по Договора наем следва да извърши в брой или с  плащания с банкови карти VISA, MasterCard,Maestro и карти с логото на БОРИКА на виртуален ПОС терминал без физическото представяне на банкова карта и възможност за включване в схемите за автентикация Verified by Visa,

MasterCard SecureCode и секретен код на БОРИКА при плащания през Интернет.Или да се преведе  по следната банкова сметка на Наемодателя: IBANBG33UNCR70001522087683, BIC UNCRBGSF В УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 1. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ:

4.1. Предаването и приемането на вещта и нейното състояние, при сключване и прекратяване на договора, се удостоверяват с приемо-предавателни протоколи, които са неразделна част от договора за наем.

4.2. Всички разноски относно превозването и връщането на вещта  от и до склада на Наемодателя, както и разтоварването му на обекта, са за сметка на Наемодателя.

4.3. Първоначалното предаване на вещта от Наемодателя на Наемателя ще се извърши след  представяне на квитанция от банката на Наемодателя за постъпило плащане от страна на Наемателя на наемната цена, ако плащането ще бъде извършено по банков път, ако плащането ще бъде извършено в брой – с предоставянето на фактура

4.4. Наемателят може да не се съобрази с изискването на Наемодателят за връщане на вешта, но в този случай, съставянето на приемо-предавателния протокол се извършва едностранно от Наемодателя. В този случай едностранно съставения протокол ще има установително действие в отношенията между Наемателя и Наемодателя и Наемателят не може да оспорва констатациите за количество и състояние на върната вещ Едностранно изготвения приемо-предавателен протокол се изпраща на поне два от посочените в договора електронни адреса за кореспонденция на Наемателя.

4.5. При прекратяване на действието на настоящия договор, вкл. при хипотезата на едностранно прекратяване от страна на Наемодателя, Наемателят е длъжен да върне вешта на наемодателя в добро техническо състояние и без повреди, като се вземе предвид износване при нормална надлежна употреба.

4.7. Ако при връщането на вешта, същата  е повредена от Наемателя или бъде върната непочистена (установява се в Приемо–предавателния протокол), Наемателят дължи заплащане на разноските по ремонта и почистването по цени на Наемодателя.

4.8. Ако при връщането  на вещта се  установи, че същата е  повредена до степен правеща невъзможно нейното  ремонтиране /брак/, както и при установяване на липса на отделни елементи, същите се заплащат от Наемателя.

4.9. До ефективно заплащане на негодната вещ,  установено с Приeмо – предавателния протокол, Наемателят дължи наем в размер на 2% от стойност на същата  за всеки ден.

4.10. Наемателят е длъжен да уведоми писмено наемодателя ако желае да промени местоположението на контейнера. Промяна на местоположението може да бъде направена само след изричното дадено в писмена форма съгласие на наемодателя.

4.11. Точният адрес, на който ще се ползва преместваемият контейнер  се посочва в договора. Наемателят е длъжен да осигури охрана на вещта.

4.12. Ако преместваемият контейнер  ще се инсталира в зони за обществен трафик Наемодателят ще е отговорен да осигури необходимите условия за неговото обезопасяване – осветление, бариери и др. Задължение  на наемателя е да получи разрешение , необходимо за използване на зони за обществен трафик.

4.13. Наемателят няма право да преотдава под наем или преотстъпва на каквото и да било друго основание вещта на трети лица.

4.14. Наемателят е длъжен да съхранява и използва веща с грижата, необходима за запазване на същата  в състоянието, в което го е получена, с отчитане на нормалното износване за срока на договора. Нормалното износване не включва повреди на вещта  причинени от неизправно действие или бездействие на наемателя или трети лица.

4.15. При неправилно съхранение Наемодателят има право да си вземе обратно дадената под наем вещ, без значение от вредите, които ще понесе Наемателят от тези действия.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

5.1. Наемодателят предава вещта, описана в предмета на Договора за наем  във вид, годен за нейното използване  и в състояние, което отговаря на предназначението й.

5.2. Наемателят е длъжен да провери състоянието на вещта при подписване на приемо-предавателния протокол и незабавно да уведоми Наемодателя за своите възражения, ако има такива.

5.3. Наемодателят не отговаря за недостатъците на вещта, за които Наемателят е знаел или е могъл да узнае при сключването на договора, но поради невнимание или небрежност не е направил възражение пред Наемодателя.

5.4. Наемодателят не носи отговорност за трудови злополуки и нанесени щети, вследствие експлоатацията на предоставения под наем контейнер. Ако Наемодателят бъде осъден да заплати вреди като собственик на веща  същият има право да иска възстановяването им от Наемателя, включително и разноските по водене на спорове.

5.5. Наемодателят има право да получава договорения наем в размер и срокове, указани в съответния договор.

5.6. Наемодателят има право да контролира Наемателя относно начина на ползване на вещта с оглед на нейната  максимална рентабилност и при необходимост по своя преценка да предприема съответните мерки.

5.7 Отговорността на Наемодателя за дефекти се ограничава само до тяхното безплатно отстраняване или замяна на вещта с друга.

5.8. Наемодателят не отговаря за каквито и да било преки или косвени вреди причинени на Наемателя от дефекти или повреди ако съответният дефект или повреда е в резултат на неправилно използване на контейнера или поради вина на Наемателя или на лице, на което Наемателя е възложил работа.

5.9. Единствено Наемодателя има право да ремонтира вещта.

5.10. Наемателят отговаря за всички преки и косвени вреди, причинени  от вещта  през периода от предаването на същата на Наемателя до връщането й на Наемодателя.

5.11. Наемодателят има право да поставя реклама върху отдадената под наем вещ.

5.12. Наемателят може писмено да упълномощи свой представител, който да има право да прави заявки за нова поръчка на контейнери , както и да подписва съответните документи, включително анекси към договора.

5.13. Заплащането на наемна цена се извършва с издаване на съответната фактура от страна на Наемодателя или по банков път съобразно посочените –по горе условия.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

6.1. Наемателят е задължен да заплаща наемната цена съгласно договора за наем и в посочените в него срокове.

6.2. Наемателят е задължен да подпише приемо-предавателен протокол при получаване на вещта.

6.3. Наемателят се задължава да спазва следните изисквания относно предоставената под наем вещ

–  да  използва вещта  съгласно нейното предназначение, а именно – за събиране,  извозване и разтоварване на строителни отпадъци

– да не претоварва преместванемия контейнер.Контейнерите могат да се товарят  само до височината на ръба и само в рамките на допустимото максимално  тегло/обем. За извършено претоварване отговорността е на Наемателя.

– да не се поставят отпадъци, които не фигурират в Наредба за управление на строителните отпадъци  и за влагане на рециклирани строителни материали. Само с писмено съгласие на Наемодателя в контейнера могат да се поставят опасни или „отпадъци, изискващи  специално наблюдение“

– да не нарушава целостта на контейнера

– да запознае наемодателя с вида на строителния отпадък, място на поставяне на контейнера и място на разтоварване

– да уведоми незабавно наемодателя за повреди и посегателства над вещта, станали в срока за наемане.

– да уведоми наемодателя за евентуални затруднения по време на доставяне на наетата вещ – лоша пътна обстановка, непроходими пътища, ремонтни дейности и др.

– да уведоми наемодателя един ден по-рано преди изтичане на договора за наем за евентуално продължаване на срока на Договора за наем

– да уведоми Наемодателя поне два дни по-рано ако се отказва от направената поръчка. Ако Наемодателят достави вещта, съобразно направената поръчка и Наемателят откаже да я приеме, поради форсмажорни или други обстоятелства то той дължи на наемодателя  50 лева за извършено „празно“ пътуване

6.4. Наемателят няма право да възлага или прехвърля каквато и да е част от своите права или задължения по Договора за наем или да сключва каквито и да било сделки, чиито резултат да бъде прехвърлянето на тези права или задължения върху трети лица, без предварително изрично писмено съгласие на Наемодателя.

6.5. Наемателят няма право да използва без писмено съгласие на Наемодателя вещта на други обекти, освен на посочения в подписания между страните протокол.

6.6. Наемателят се задължава да осигури присъствието на свой представител за изготвяне на приемо-предавателните протоколи.

6.7. Наемателят е задължен след изтичане срока на договора да върне вещта  във вида и състоянието, в които го е приел, като се вземе предвид нормалното изхабяване.

6.8. Наемателят се задължава да не допуска вещта да бъде използвана от лица, които не са запознати подробно с правилата за използване на същата , включително с предоставените от наемодателя инструкции на производителя. Във всички случаи Наемателят отговаря за действията на всяко лице, което ползва, борави или държи вещта.

6.9. Наемателят поема за своя сметка всички разходи, свързани с обичайното употребление на контейнера.

 1. ГАРАНЦИИ. НЕУСТОЙКИ.

7.1. При евентуално увреждане или погиване на веща по вина на Наемателя, той отговаря за причинените вреди и дължи на Наемодателя обезщетение в размер на продажната стойност на вещта, посочена в издадена на Наемодателя  фактура при закупуването на същата.

7.2.Ако Наемателят не изпълнява посочените в Декларацията от т.1.2 от договора  за описание на вида  отпадъци съхранявани контейнера,в изключение за поръчка на  смесени строителни отпадъци, то в този случай дължи неустойка с размера до стойността на цента на смесени строителни отпадъци,която е в размер 190 лв с ДДС.“.

 1. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ. ПРЕКРАТЯВАНЕ:

8.1. Договорът за наем влиза в сила с подписването му от страните.

8.2. Действието на договора може да бъде продължено, ако в еднодневен срок преди изтичането му Наемателят изяви изрично писмено желание за това и страните подпишат допълнително споразумение /Анекс/ към договора. Ако след изтичането на срока Наемателят продължи да използва вещта, договорът се счита за прекратен.

8.3. Договорът се прекратява в следните случаи:

А) с изтичане на срока му, освен ако същия не бъде продължен по взаимно съгласие на страните.

Б) преди изтичане на срока му по взаимно съгласие между страните, за което те подписват допълнително Споразумение, неразделна част от този договор;

В) Наемодателят има право да прекрати едностранно договора без предизвестие поради неизпълнение от страна на Наемателя в следните случаи:

 1. при неплащане на дължимия месечен наем. В този случай Наемодателят има право да си вземе обратно вещта без значение на вредите, които търпи Наемателя;
 2. при промяна на местоположението на поставяне на вещта без предварително писмено съгласие от страна на Наемодателя;
 3. при възпрепятстване от страна на Наемателя на надлежно упълномощено от Наемодателя лице да провери местоположението и състоянието на вещта, ако наемодателят реши лично да извърши тези огледи;
 4. ако Наемателят не полага дължимата грижа за запазване на вещта в добро състояние;
 5. ако Наемателят не изпълнява указанията дадени от наемодателя относно експлоатацията на вещта и вида на съхранявания в нея отпадък.
 6. ако Наемателят не предостави договореното обезпечение съгласно общите условия към настоящия договор.

8.3. Наемателят има право да прекрати договора предсрочно с отправяне на писмено предизвестие до Наемодателя, като в този случай дължи неустойка в размер на ……. %  от сумата, дължима за периода до изтичане на срока на договора.

8.4 Договора се прекратява по право при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на Наемателя.

8.5. Действието на договора може да бъде прекратено от Наемодателя без предизвестие, когато съществува реална опасност от повреждане на веща  поради виновно или небрежно поведение от страна на Наемателя в т.ч. невзети мерки за опазването му, лошо поддържане, неотговарящо на изискваните условия, както и при всеки друг случай на неизпълнение на някое от поетите от Наемателя задължения.

 

 1. ДРУГИ:

9.1. За всички неуредени въпроси от Общите условия за наем и Договора за наем се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

9.2. Всички спорове относно тълкуването и прилагането на Общите условия за наем и Договора за наем, се решават от страните чрез преговори. В случай, че не се стигне до споразумение се прилага действащото в Република България законодателство.

 

 

 

 

за НАЕМОДАТЕЛЯ:                                                за НАЕМАТЕЛЯ:

   име: ……………………….                                                      име: ………………………….

ЗА ХИПО-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете.

Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: [email protected] или през формата за контакти тук