Телефон: 0878 884 392; e-mail: [email protected]; Харесайте ни:Пн-Пт: 8.00 - 18.00 ч. | Сб-Нд: 8.00-16.00 ч.

Общи условия

Моля преди да използвате www.hipo3.bg да се запознаете с Общите условия за ползване. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Преди да направите своята поръчка е необходимо че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

Общи условия

Моля преди да използвате www.hipo3.bg да се запознаете  с Общите условия за ползване. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Преди да направите своята поръчка е необходимо че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

 

 I.За настоящите Общи условия за ползване.

 1. Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Хипо-3 ЕООД, наричано по-долу за краткост „НАЕМОДАТЕЛ“ или „Хипо-3“, собственик и администратор на настоящия уеб-сайт от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга.
 2. „Хипо-3 ЕООД“ е еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 203225374. Търговецът има регистрирано седалище и адрес на управление в България, гр.София, ул „Цар Иван Асен №49 бл.1,вх.1,ет.6,e-mail:

II.Дефиниции

1.“Виртуален ПОС“ – логическо устройство, дефинирано в картовата система на БАНКАТА, за

дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през Интернет сайт на

ТЪРГОВЕЦ със седалище и данъчна регистрация на територията на Република България.

2.“Договор“-е договор сключен от търговец и потребител като част от организирана система за продажби за предоставяне на услуги без физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на един или повече методи за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

3.“Лични данни”определят  всяка информация, отнасяща се до физическо или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер.

4.„Протокол“ за предаването и приемането на стоката, заедно с Декларация  с описание на вида на строителните отпадъци, точното място на доставка и разтоварване на поръчания преместваем контейнер.

5.„Декларация“  с описание на вида на строителните отпадъци, точното място на доставка и разтоварване на поръчания преместваем контейнер.

6.„Цена ” съгласно настоящите Общи условия означава цената, която Потребителя трябва да заплати за доставената услуга.

 1. Всички Продажни цени на услугите са посочени в български лева и са с включен данък добавена стойност (ДДС).
 • -Касафициране на отпадък
 • -Доствака на преместваем контейнер за отпадъци
 • -Наем на преместваем контейнер
 • -Транспорт на преместваем контейнер с отпадъци
 • -Такса за депониране на отпадъците

7.“Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което използва  услугите, информацията, съдържанието на сайта или желае чрез съответната форма поместена на сайта и по предвидения затова ред да използва  услуга предлагана от Търговеца посредством сайта.

8.”Наемодател“ Лице, което дава под наем преместваем обект.

9.„Наемател“Лице което наема преместваме обект.

10.„Преместваем контейнер за отпадъци“ средство за транспортиране на неопаковани товари.

11.“Отпадък“ означава всяко вещество или предмет, което притежателят депонира или има задължение да депонира съгласно разпоредбите на действащото национално законодателство.

12.Търговец“ е физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занятие в смисъл на сделки за покупко-продажба – закупуване или продаване на стоки или услуги.

III.Начин на плащане

1.Дължимите услуги  по Договора за:Класифициране,Доставка Наем,транспорти такса депониране може да се извърши по следните начин

-В брой на място

плащания с банкови карти VISA, MasterCard,Maestro и карти с логото на БОРИКА на виртуален ПОС терминал без физическото представянена банкова карта

с превод с банков превод по банкова сметка на Наемодателя:

IV.Условия и плащания

1.Всички Продажни цени на услугите  са посочени в български лева и са с включен данък добавена стойност (ДДС).

 • -Касафициране на отпадък
 • -Доствака на преместваем контейнер за отпадъци
 • -Наем на преместваем контейнер
 • -Транспорт на преместваем контейнер с отпадъци
 • -Такса за депониране на отпадъци

V.Време за обработка на поръчките

Споразуменията за конкретни часове за предоставяне услугите са обвързващи за НАЕМОДАТЕЛЯ само ако са потвърдени от него в писмена форма. И в този случай отклоненията до три часа от обещаното време за предоставяне на услугата трябва да се считат за незначителни и не оправдават претенции към предприемача за клиента.

НАЕМОДАТЕЛЯ ще направи предоставянето и събирането възможно най-навреме в рамките на своите оперативни възможности.

VI.При възникване на проблем с  поръчка

В случай, че Потребителят не желае да получи поръчания от него услуга извън посочените срокове,поради не спазване на уславията от Наемодателя за доставка на услугите които предлага ,то Наемодателя  гарантира своевременното връщане на платената от Потребителя Продажна цена.

 

В случай,че при връщането  на вещта се  установи, че същата е  повредена до степен правеща невъзможно нейното  ремонтиране /брак/, както и при установяване на липса на отделни елементи, същите се заплащат от Наемателя

В случай, че Потребителят е посочил грешни или неверни данни за доставка на услугите  – имена, имейл, адрес за  и пощенски код, телефон за контакт, което възпира извършването в срок на услугите от страна на Наемодателя, то Наемодателя,  ще положи целесъобразени усилия с оглед обстоятелствата,  да свърже с Потребителя за уточняване на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и уточняване на коректните данни.

Ако Наемодателят достави вещта, съобразно направената поръчка и Наемателят откаже да я приеме, поради форсмажорни или други обстоятелства то той дължи на наемодателя  50 лева за извършено „празно“ пътуване

В случай, че Потребителят не желае да получи поръчания от него услуга то той има право да я откаже като уведоми писмено или чрез телефонно обаждане Наемодателя,но не по-късно от 12ч преди  заявената дата и час за доставка. Наемодателя възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция.

VII.Разрешаване на платежни спорове

Всички възникнали спорове между потребителя и търговеца във връзка  сплатежните  услуги се ореждат спрямо Действащият Закон за платежни услуги и платежните системи.Действащият Закон за платежни услуги и платежните системи предоставя възможност всички спорове между ползватели и доставчици на платежни услуги, попадащи в обхвата на чл. 4 от ЗПУПС и ненадхвърлящи сумата от 25 000 лева, да бъдат разрешени в разумно кратки срокове при спазване правилата на опростена процедура, наречена Помирително производство. Провеждането й се осъществява съобразно разпоредбите на Правилника за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове. Задължително условие,  преди  да бъде започнато  производството пред Помирителната комисия,  е недоволният ползвател да е довел до знанието на доставчика на платежната услуга от какво и защо е недоволен.Потребителя следва да е подал възражение пред обслужващия го доставчик на платежни услуги,като го уведоми писмено,като изпрати писмо или онлайн  по електронната поща.

ЗА ХИПО-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете.

Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: [email protected] или през формата за контакти тук